Nieuwsbrief

Fabrikanten

Verkoper

De webshop Happy Housewife behoort toe aan bvba LMHH die haar maatschappelijke zetel heeft te 3018 Wijgmaal, Kroonstraat 84. bvba LMHH is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0835414775. Het BTW nummer: BE 0835414775 (“Verkoper”). RPR Leuven.

Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

Door het doorsturen van de online bestelling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijjkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Na ontvangst van de betaling worden de goederen aan de Post overhandigd.
Bij afwezigheid kunnen de goederen opgehaald worden in het dichtstbijzijnde postkantoor bij u in de buurt.

Er worden geen goederen opgestuurd via brievenpost omdat hierop geen track en trace is voorzien.

Verzendkosten:

Binnen België:

  • <2kg: 5euro

  • 2-5kg: 5.50euro

  • 5-10 kg: 6euro

Naar Nederland:

  • <500g: 7.18euro

  • 0.5-1kg: 7.63euro

  • 1-2kg: 7.85euro

  • 2-5kg: 8.07euro

  • 5-10kg: 8.97euro

Bij een bestelling van meer dan 140 euro zijn de verzendkosten gratis.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

Verzakingsrecht

Je hebt het recht af te zien van de verkoopsovereenkomst en/of de geleverde artikels te retourneren zonder betaling van boete of opgave van motief, en dit binnen14 kalenderdagen na het afsluiten van de overeenkomst of de levering van de producten. De verzendkosten voor het retourneren van deze artikels vallen ten laste van de Koper. 
Het betaalde bedrag wordt teruggestort zodra we de geretourneerde artikelen ongeopend zijn en in oorspronkelijke verpakking zitten.

Dit geldt niet op artikels in solden, in outlet of artikels op bestelling.

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Prijzen en betaling

Onze facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel te 3018 Wijgmaal en dit ten laatste op de vervaldag. Bij gebreke aan betaling ten laatste op deze vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest aangerekend van 1% per begonnen maand, vanaf de vervaldag tot op het moment van betaling. Bij gebreke aan betaling ten laatste op deze vervaldag wordt naast deze verwijlinterest het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 10%, met een minimum van 70,00 euro, dit ten titel van vooruit vastgestelde en overeengekomen schadevergoeding.

Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.
Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

De prijzen vermeld op de website zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
De betaling kan gebeuren op 3 manieren:
-Via overschrijving op het BNP Paribas Fortis-rekeningnummer 001-6388287-40 op naam van bvba LMHH en met vermelding van het bestelnummer of factuurnummer.

Voor internationale betalingen: IBAN: BE02001638828470 - BIC: GEBABEBB. 


-Via online betaling:CardGate payment provider:

Bancontact/Mister cash en iDEAL behoren tot de mogelijkheden.-Cash bij afhaling op de hoofdzetel in Wijgmaal

Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in de bestanden van bvba LMHH, Kroonstraat 84, 3018 Wijgmaal. Deze gegevens worden door bvba LMHH verwerkt in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze commerciële activiteiten. U hebt op elk ogenblik het recht op inzage, correctie of schrapping van deze gegevens. U kan zich daarvoor wenden tot bvba LMHH, Kroonstraat 84, 3018 Wijgmaal. Bvba LMHH zal de gegevens niet overmaken aan derden.

(Wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 11/12/1998)

Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).

Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van betwisting met betrekking tot transacties die geschieden zowel in Belgie, in Nederland, als in Luxemburg is het belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.